Административни услуги, предоставяни от образователната институция

1. Наименование на административната услуга:

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ „Радост“, Севлиево, която извършва задължително предучилищно образование на детето.

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);

- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на ДГ „Радост“, Севлиево.

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ „Радост“, Севлиево, която извършва задължителното предучилищно образование на детето, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път.

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен.

7. Такси или цени.

Не се дължат.

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието.

Министерство на образованието и науката.

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

zdg.radost@abv.bg; 0884 540 520 – Цанка Ненчева

11. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично от родителя/настойника на детето или чрез упълномощено лице