Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в детската градина

ДокументДата
Програма за превенция и интервенция на тормоза и насилието в ДГ "Радост" 08.10.2019
Процедура при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие 08.10.2019
Правила за работа при защита на деца в риск от насилие 08.10.2019
Правила за превенция на тормоза и насилието за учбната 2019/2020 г. 08.10.2019
Правила и процедури за справяне с тормоза и насилието в ДГ "Радост" - гр. Севлиево 08.10.2019
План за превенция на тормоза и насилието за работа на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2019/2020 г. 08.10.2019
План за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насили/тормоз или кризисна интервенция 08.10.2019
Механизъм за взаимодействие при инцидент с пострадало дете в детската градина; сигнал за дете, жертва на насилие/тормоз или в риск от насилие/тормоз в ДГ "Радост" - Севлиево 08.10.2019
Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза 07.10.2019
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието на ДГ "Радост" - Севлиево 13.09.2019
ДГ "Радост" - Етичен кодекс на детската общност -