Проекти през учебната 2017/2018 г.

Тема на проектаПериод на реализиранеПрограма/организация партньор
1 Проекта: „Детската градина – любимо място“. Провеждане на ателиета за придобиване на допълнителна компетентност и социализация: „Да творим заедно“; „ С приказките по-добри“; „Музикално-танцова ателие“; „Спорт“ – баскетбол и футбол.22.08.2016 г. -
31.12.2018 г.
ИСУН 2020 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос: Образователна среда и активно социално приобщаване, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
BG05M2OP001-3.001-0042-C02
Процедура: Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.
2 Допълнително обучение по БЕЛ за децата, чиито майчин език е различен от българския.15.09.2017 г. -
31.05.2018 г.
Национална програма: „Развитие на системата на предучилищното образование“
3 Лятно училище: “Равен шанс за всички“. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.01.08.2016 г. -
31.12.218 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 BG05M9OP001-2.004
Проект „Равен шанс за всички” – Предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитие.
4 Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВ и спорта.15.09.2017 г. -
31.05.2018 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 BG05M9OP001-2.004
Проект „Равен шанс за всички” – Предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитие.
5 Схема „Училищен плод”01.10.2017 г. -
24.05.2018 г.
ДФ ”Земеделие”
6 Енергийната ефективност на ДГ “Радост“ № 1 – основен ремонт01.03.2017 г. -
01.09.2017 г.
Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево.
ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
BG16RFOP001-2.001