Поименният състав на Обществения съвет към ДГ „Радост“, Севлиево, съгласно Заповед № 320/05.09.2018 г. на Директора на ДГ „Радост“, Севлиево

Основни членове – 5:

  • Лилия Атанасова Маркова – Председател, представител на родителите
  • Ралица Атанасова – младши експерт "Финанси" в Община Севлиево за представител на финансиращият орган
  • Снежина Евгениева Дянкова – представител на родителите
  • Рени Валентинова Ковачева – представител на родителите
  • Моника Мариянова Цанкова – представител на родителите

Резервни членове по ред:

  • Ирена Камбурова - главен експерт „Култура, етническа интеграция и вероизповедание“ за представител на финансиращия орган.
  • Мая Гечева Георгиева – представител на родителите
  • Цветелина Георгиева Николовска – представител на родителите
  • Пламена Миткова Неделчева – представител на родителите

Административно и техническо подпомагане на обществения съвет:

  • Аничка Стойчева Асенова – старши учител в ДГ „Радост“