Списък на членовете на педагогическия съвет
за учебна 2018/2019 година

Име, презиме, фамилияДлъжност
Педагогически специалисти
1. Цанка Петкова Ненчева Директор
2. Росина Бориславова Георгиева Заместник-директор административно-стопанска дейност
3. Мадлена Данаилова Гоцова Главен учител
4. Аничка Стойчева Асенова Старши учител
5. Валентина Николаева Хараланова Старши учител
6. Ваня Пенева Иванова Старши учител
7. Виктория Пламенова Христова Учител, детска градина
8. Детелина Захариева Винева Старши учител
9. Ива Петрова Лалева Учител, детска градина
10. Ивелина Висарионова Тодорова Старши учител
11. Мариана Нешкова Недева Старши учител
12. Миронка Никифорова Христова Старши учител
13. Николина Велизарова Ботева Учител по музика в ДГ
14. Пенка Христова Георгиева Старши учител
15. Саша Иванова Илиева Старши учител
16. Силвия Генчева Тодорова Учител, детска градина
17. Соня Петрова Григорова Учител, детска градина
18. Светлана Костадинова Недялкова Старши учител
19. Светлана Христова Христова Старши учител
Медицински сестри със съвещателен глас
20. Лазарина Христова Минева Медицинска сестра
21. Камелия Илиева Христова Медицинска сестра

Председател: Цанка Петкова Ненчева

Секретар: Ивелина Висарионова Тодорова