Проекти през учебната 2020/2021 г.

Тема на проектаПериод на реализиранеПрограма/организация партньор
1Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Учебна 2019 - 2021 г.Министерство на образованието и науката, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
2Плавен преход на детето от семейната среда към детската градинаУчебна 2020-2021 г.Национална програма „Успяваме заедно“ - МОН
3Приемственост детска градина - училище, съвместно със СУ "Васил Левски" - Севлиево Учебна 2020-2021 г.Национална програма "Заедно за всеки чуеник"
4Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВ и спорта - "За по-здрави деца"15.09.2020 г. - 31.05.2021 гМинистерство на младежта и спорта, ПМС №129/11.07.2000 г.
5Схема „Училищен плод”03.11.2020 г. – 31.05.2021 г.ДФ ”Земеделие”
6Схема „Училищно мляко”04.11.2020 г. – 31.05.2021 г.ДФ ”Земеделие”
7Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“