Проекти през учебната 2021/2022 г.

Тема на проектаПериод на реализиранеПрограма/организация партньор
1Плавен преход на детето от семейната среда към детската градина Учебна
2021 - 2022 г.
НП  „Успяваме заедно“ - МОН,
Модул 1. „Хубаво е в детската градина“
2„Бързи герои 112“ в групи ЗПО – 6 г.Учебна
2021 - 2022 г.
Образователна кампания за признаците на инсулт.
Създадена с подкрепата на World Stroke Organization с подкрепата на община Севлиево
3Допълнително обучение по БЕЛ за децата от уязвими групи и заплащане на такси за деца от уязвими групи  Учебна
2021 - 2022 г.
Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
4Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВ и спорта15.09.2021 г. - 31.05.2022 г.Министерство на младежта и спорта,
ПМС №129/11.07.2000 г.
5Схема „Училищен плод”03.11.2021 г. – 31.05.2022 г.ДФ ”Земеделие”
6Схема „Училищно мляко”04.11.2021 г. – 31.05.2022 г.ДФ ”Земеделие”