Проекти през учебната 2022/2023 г.

Тема на проектаПериод на реализиранеПрограма/организация партньор
1Иновативният проект за  STEM обучение в клуб „LEGO® EDUCATION“ за деца от групи за ЗПО – филиал, чрез провеждане ДФПВ в ОН „Конструиране и технологии“ .15.09.2022 г. - 31.05.2023 г.Национална програма „Хубаво е в детската градина“ за иновативна детска градина
2Разчертаване и боядисване на външна площадка по БДП .  Оборудване.01.09.2022 г. - 01.12.2022 г.Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, от Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“
3Осигуряване на стационална интерактивна дъска и проектор  26.08.2022 г. - 30.10.2022 г.Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
4Осигуряване на заместване на учители от групи за ЗПО15.09.2022 г. - 14.09.2023 г.Националната програма „Без свободен час”, модул „Без свободен час в детската градина”, учебна 2022/2023 година
5Допълнително обучение по БЕЛ за децата от уязвими групи и заплащане на такси за деца от уязвими групи15.09.2022 г. - 31.06.2023 г.Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
6Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВ и спорта15.09.2022 г. - 31.05.2023 г.Министерство на младежта и спорта, ПМС №129/11.07.2000 г.
7Схема „Училищен плод”04.10.2022 г. - 30.03.2023 г.ДФ ”Земеделие”
8Схема „Училищно мляко”05.10.2022 г. - 31.03.2023 г.ДФ ”Земеделие”
9Академии за учители „Еразъм+“15.09.2022 г. - 14.09.2023 г.„Еразъм+“ - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies