Рубрика по БДП

Материали
Заповед на директора на ДГ "Радост", гр. Севлиево за утвърждаване на: план за действие за 2021/2022 год. по БДП на ДГ "Радост"-гр. Севлиево; годишен план по БДП на ДГ "Радост"-гр. Севлиево за учебна 2021/2022 г.; график за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "Безопасност на движението по пътищата"
План за действие за 2021-2022 година за безопасност на движението по пътищата на ДГ "Радост", гр. Севлиево
Годишен план по безопасност на движението по пътищата на детска градина "Радост", гр. Севлиево
График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област: "Безопасност на движението по пътищата на детска градина "Радост", гр. Севлиево
Заповед утвърждаване План за действие за БДП на ДГ "Радост"
План за действие за 2021 г. за безопсност на движението по пътищата на ДГ "Радост"
Материали по БДП от МОН
Информация за родители
Кътове в ДГ Радост по БДП
Презентации
Учебни помагала и демонстративни табла по БДП
Ситуации по БДП