За нас

 
 
 
 

 

 

Ние сме екип от педагози – професионалисти, креативни, амбициозни, иновативни. За нас всяко дете е кауза!

 

Мото

„Чрез играта – опознавай, откривай, учи, мисли и мечтай“

 

Мисия

Да създадем образователна, здравословна и безопасна среда за цялостно развитие на детската личност, в която да се положат основите на учене през целия живот; да се осигури физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социаналното, емоционалното и творческото развитие на детето, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. Детето да придобие съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими му за успешното преминаване към училищно образование.

 

Визия

Утвърждаване на ДГ „Радост“ като модернизирана образователна институция, осигуряваща достъпно и качествено образование за развитие личността на детето, чрез осъвременена система на образование и адаптивност спрямо пазара на труда.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДЕТСКАТА ОБЩНОСТ

 

ДГ „Радост“ разполага с две реновирани и съвременно обзаведени сгради

 

Сграда Радост 1

Сграда Радост 2