Актуално

СъобщениеДата

 

12.04.2024 г.

 

15.09.2023 г.

Гледайте Юбилейния ни концерт "ПРАЗНИЧНА ЦВЕТНА МОЗАЙКА" по случай 20 години ДГ "Радост" - Севлиево

18.05.2023 г.
 02.05.2023 г.

Заповед № РД-09-414 от 27.04.2023 г. 

27.04.2023 г.

Детска градина „Радост“ кандидатства с проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, достъпна образователна среда“, Модул 5 „Площадки по безопасност на движението по пътищата“ през месец юни 2022 г., който беше одобрен.

През месец септември 2022 г. бяха разчертани две външни площадки /по една за двете сгради на детската градина/ като едната е финансирана по проекта. Закупени са материали по проекта: велосипеди, стоп палки и каски.

В началото на учебната година децата започнаха тренировъчни обучителни игри на външните площадки. Така те в реална среда, докато играят се запознават с пътната маркировка, с пътните знаци и усвояват правилата за движение по пътищата, като те самите са участници в това движение.

Всяка възрастова група използва външната и вътрешната площадка по БДП /безопасност на движението по пътищата/ и закупеното оборудване.

Ежегодно в детската градина се отбелязва  Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Учителите редовно обновяват кътовете по БДП. Всяка година децата рисуват на тема: „Пешеходна безопасност“, а след това се обособява детска изложба. Учителите обучават децата по БДП чрез интерактивни методи: презентации на тема: „Правилата по безопасност на движението“;  дидактични, подвижни, музикални, конструктивни и сюжетни игри за затвърдяване знанията по БДП Роботизираните играчки създават още по-голям интерес към учебния материал.

В детската градина са създадени много добри условия за обучение на децата по БДП. Материално - техническата база се обогатява ежегодно и се ползва в процеса на обучението и възпитанието на децата по БДП.

На база общите усилия на персонала се установява високо  ниво на подготовка на децата за постигане на държавните образователни изисквания за учебно съдържание по БДП  при входна и изходна диагностика. Децата имат индивидуални диагностични материали. Учителите работят с тях фронтално и индивидуално за реализиране  на плана  и програмата на детската градина по БДП чрез компетентностен подход като интегрират учебното съдържание по БДП в педагогическите ситуации в останалите образователни направления.

 

 

09.11.2022 г.

Детска градина „Радост“ – Севлиево е с одобрени проекти по всички възможни Национални програми  на МОН за предучилищно образование за учебната 2022/2023 година

 

Първият одобрен проект на образователната институция е по Национална програма: „Хубаво е в детската градина“. През учебната 2022/2023 година детска градина „Радост“ – Севлиево ще работи като иновативна детска градина.

Иновативният проект е за  STEM обучение. На детската градина ще бъдат преведени допълнителни 5000 лева за изграждане на среда за работа по проекта. В него се предвижда да бъдат закупени комплекти „LEGO® EDUCATION“  за допълнителна работа с децата на стойност 4871 лева и да бъдат обучени 8 учителя за работа с тях.  

Педагогическият екип на детската градина смята, че е необходимо да се смени фокусът в обучението:  от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на способности у децата да решават проблеми.  LEGO® EDUCATION дава точно тези решения за ранно образование на децата чрез внедряване на компетентностия подход при работа с децата в детската градина. Това е причината образователната институция да кандидатства с тоя проект.

Образователните решения на LEGO® Education за ранно образование са базирани на метода „учене чрез игра“ и „учене чрез правене“. Те дават нов облик на ученето и предефинират играта, за да навлязат малките деца в света на науката и да развият своята креативност.  Целта на LEGO® Education е да стимулира естественото любопитство, за да се отворят децата към математиката, науката и да развият езиковите си умения. Чрез  LEGO® Education  се насърчава любовта към откриването и изследването у децата и така се подпомага развитието на социални и емоционални умения, които са важни за ученето през целия живот.

В екипа на проекта са включени четири педагогически специалиста от ДГ „Радост“ №2 и психолога. Те ще провеждат всяка седмица по едно допълнително педагогическо взаимодействие в образователно направление: “Конструиране и технологии“ с децата от втора, трета и четвърта възрастова група /ЗПО/, в периода от 01.10.22 г.  до 30.05.23 г. Времето на провеждане на конструктивните игри ще бъде след основните форми на педагогическо взаимодействие с комплектите на LEGO® Education.  

Децата ще работят с шестте вида комплекта LEGO® Education, съобразно техния интерес като се предвижда да се проведат с всеки  вид комплект, определен брой педагогически взаимодействия чрез конструктивна игра. В тези занимания ще бъдат включени и родителите на желаещите деца под различни форми.

 Чрез този иновативен проект у децата за ЗПО ще бъдат поставени основните на STEM концепциите, които ще свържат с реалния живот. Чрез иновативния проект те ще решават проблеми и ще откриват как науката, технологиите, инженерството и математиката реално влияят на ежедневието им и колко необходимо е тяхното съвестно изучаване в училище.

Решенията на LEGO® Education дават възможност да се правят връзки между отделните образователни направления, което допринася за по-ефективното усвояване и затвърждаване на целевите компетентности и постигането на образователните цели. Дейностите с конструктивните материали ще насърчат развитието на фината моторика, която е от ключово значение за развитието на уменията у децата  за писане, както и за говорно-речевите умения.  

 

Вторият одобрен проект на ДГ “Радост“, Севлиево е по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул  5. „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. По него вече са разчертани две външни площадки по безопасност на движението по пътищата в двете сгради на детската градина и е закупено необходимото оборудване за тях. Целевата субсидия, която ще получи детската градина за това от МОН е 1600 лева, а остатъкът от 1566 лева е за сметка на детската градина. Чрез този проект ръководството на образователната институция създава и външна среда за обучение на децата по безопасност на движението по пътищата, тъй като до сега те обучаваха децата главно чрез вътрешни площадки по БДП..

 

Третият одобрен проект е по  Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. По него детската градина вече е получила от МОН стационарна интерактивна дъска и проектор. Чрез нея ще бъде изграден интерактивен кабинет в ДГ “Радост“ №1, за да могат всички деца и учители да я използват.

В сградата на ДГ“Радост“№2 има от 5 години изграден такъв кабинет.

 С тази нова придобивка, интерактивната база на детската градина се увеличава и тя вече ще разполага с 4 интерактивни дъски и един интерактивен лаптоп.

14.09.2022 г.

Презентация на ДГ "Радост 2" (PowerPoint файл за изтегляне)

Презентация на група "Барбарони" (PowerPoint файл за изтегляне)

 
16.06.2021 г.
10.05.2021 г.
10.05.2021 г.
10.05.2021 г.
01.03.2021 г.
17.12.2020 г.
Проекти за учебна 2020/2021 г.01.10.2020 г.
01.10.2020 г.
01.10.2020 г.
Събиране на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища21.09.2020 
Информация за финансова подкрепа на родители в условията на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка18.09.2020
11.09.2020 г.

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19

08.09.2020 г.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Kратък наръчник за родители

01.09.2020 г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № 0370/20.05.2020 г. на Кмета на Община Севлиево и във връзка с писмо № 9105-173/20.05.2020 г. на МОН  с мерките за организиране дейността на детските градини след възстановяване приема на децата в ДГ „Радост‘‘, Севлиево и с цел предотвратяване на разпространение на COVID – 19, Ви уведомяваме за следното:

 1. 1. На сайта на детската градина http://www.dg-radost.org/ в секция: "Работа с деца при COVID-19" се намират всички вътрешни правила и планове за работа с деца в условията на извънредна епидемиологична ситуация в страната. Бъдете спокойни, че всички изисквания в детската градина се спазват стриктно и е набавено всичко необходимо за работа в тези условия.  За Вашето дете ще е направено всичко по нашите сили, за да е то в безопасна и сигурна среда, да му е дарена адекватна грижа и любов. Моля запознайте се с всички мерки и графици, защото преди първи прием на детето е необходимо да попълните информирано съгласие и инструктаж за родителя.
За вас родители

Изтегли тук документите

 

 1. 2. Ограничава се достъпът на външни лица в детската градина, включително и за родители.
 2. 3. Създадена е организация за прием на децата на централния вход на детското заведение от медицинско лице и помощник -  възпитател. Ще бъде отворен само централният вход от 7.00 до 8.00 часа. Задължително е спазването на този часови диапазон и графика за прием и вземане на децата в/от групите. Моля говорете с детето предварително, че ще се разделите още на входа, че няма от какво да се притеснява детето. На входа ще има помощник-възпитател, който да помогне на детето да се справи с преобуване/преобличане. Децата трябва да са информирани, че персоналът ще носи маска или шлем. Моля носете найлонов плик, в който да се поставят външните обувки на детето след преминаване през ваната за дезинфекция на обувките, за да се обуе преобуе с вътрешните си обувки.

 

Час

Група

07.00-07.15

Сборни групи, в случай, че се наложи отваряне на група

07.15-07.30

Деца от групи „Слънце“ и „Смехурани“

07.30-07.45

Деца от групи „Барбарони“ и „Усмивка“

07.45-08.00

Деца от групи „Мечо Пух“ и „Бон-Бон“

 1. 4. На входа ще се провежда сутрешен филтър на деца и персонал от медицинската сестра, който включва: измерване на температура – задължително първия ден, следващите при необходимост; преглед за наличие на грипоподобни симптоми - зачервено гърло, кашлица, хрема.
 2. 5. При установяване на деца и персонал с висока температура и грипоподобни симптоми, същите ще се отстраняват. Моля, бъдете отговорни и при наличие на симптоми, както и остатъчна кашлица и хрема след боледуване, не водете детето на детска градина!
 3. 6. Забранено е носенето на лични играчки.
 4. 7. При вземане на децата от детска градина ще има дежурен помощник-възпитател на входа, който ще Ви предава децата.  Моля спазвайте графика за вземане на детето с цел дистанция и ограничен достъп.

 

Час

Група

17.00-17.15

Сборни групи, в случай, че се наложи

17.15-17.30

Деца от групи „Мечо Пух“ и „Бон-Бон“

17.30-17.45

Деца от групи „Барбарони“ и „Усмивка“

17.45-18.00

Деца от групи „Слънце“  и „Смехурани“

 1. 8. Най-късно два работни дни преди планираното посещение родителят трябва да уведоми учителката на групата кога детето ще бъде на детска градина и за какъв период /седмица, месец/. За тази цел, всеки четвъртък ще има списък на входа, в който да се записвате за посещение за следващата седмица. Родителите на записаните деца за деня в случай, че не са уведомили своевременно учителя заплащат таксата, тъй като за тези деца ще бъде приготвена вече храна.
 2. 9. Родители, които не са платили таксите, да ползват телефон за връзка с домакин 0877475221 за уточняване на сумата и/или начина на плащане.
  Таксите е препоръчително да се заплащат по банков път, а в краен случай  се заплащат от 10- то до 15-то число на месеца при домакина, през служебен вход от 15.30 до 18.30 ч. .

 

Скъпи родители, всички ние сме в нетипична ситуация.
В тази връзка Ви молим да проявите разбиране и спокойствие, дисциплинираност и отговорност при спазване на новите правила.

Няма нужда от паника и страх, защото ще се справи заедно!

Ние вярваме в Вас и благодарим предварително, че и вие вярвате в нас!

 

Цанка Ненчева
Директор ДГ „Радост“, Севлиево

Да се завърнем в детската градина
Да се завърнем в детската градина - 2
Да се завърнем в детската градина - 3
Да се завърнем в детската градина - 4
Да се завърнем в детската градина - 5
Да се завърнем в детската градина - 6
27.05.2020 г.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 1

Детска градина „Радост“, Севлиево още от началото на извънредното положение, подкрепя родителите на децата он-лайн чрез затворените групи във Фейсбук. Учителите на групите споделиха за родителите електронния вариант на учебните помагала по които работят те с децата.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 2

Ежедневно, учителите на групите, споделят статии за подкрепа на родителите и различни дидактични материали с игров характер за работа с децата вкъщи. Дидактичните електронни материали са по всички образователни направления, включително и по безопасност на движението – презентации, игри, оцветявки, пъзели, логически задачи и др.

Децата от детската градина, заедно със своите родители отбелязаха различни празници: Лазаровден, Цветница, Великден, Първа пролет, Деня на земята, Деня на детската книга и други. Във всички фейсбук групи учителите отправят предизвикателства към децата и родителите: "Какво приготвих за храна", "Боядисване на великденски яйца" , "Аз танцувам", „Йога вкъщи“, „Как да посадим цвете“, „Забавни сандвичи“, „Магическа градинка“ и много други. В предизвикателствата се включват около 65% от родителите на детската градина като качват снимки, видеозаписи и коментари.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 3 Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 4

Учителите често се свързват със своите деца чрез видеовръзка, за да ги успокоят и окуражат, че скоро всичко ще свърши и ще бъдат отново заедно в детската градина. Те редовно предоставят информация за родителите, свързана с организацията на работата, конкурси и обяви за прием на учениците в първи клас от училищата в града. Предоставени са продуктите на децата по схемите „Училищен плод и „Училищно мляко“, които им се полагат до 13 май. Учителите поддържат връзка по телефона с родителите с цел даване на консултации и насоки.

По време на изолацията детето - Рая Димитрова от ПГ- 6 г. завоюва 3-то място в конкурса на Русофили за детска рисунка, а  Едуарда Мичева от същата група получи своята награда от Ксанти Гърция.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 5 Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 6

Чрез он-лайн подкрепата от учителите за децата продължава развитието на техните уменията и знания с цел покриване на държавните образователни изисквания за възрастовата им група. Това дава спокойствие на педагогическия персонал, че и тази година, въпреки наложителната изолация, заради коронавируса ще изпрати за училище добре подготвени деца за първи клас.

28.04.2020 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че в срок до 13.05. ще получите доставка на адрес по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко". В тази връзка е необходимо Вашето съгласие за доставка до дома Ви. Който не е съгласен да получи доставка на адрес, моля да уведоми учителите на групата си по телефон или в затворената група на лично съобщение в срок до 20.04.2020 г. както и на ел.адрес: zdg.radost@abv.bg

16.04.2020 г.

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖEНИЕ

1. Учителите извършват подпомагане на децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин като представят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др. с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност;

2. Учителите правят разяснения, отправят препоръки, дават отговори на родителски въпроси, споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация като споделят в затворените групи на фейсбук необходимата информация.

3. Учителите информират родителите за възможности за участие на децата в различни конкурси; отразяват празниците през месеца и отправят предизвикателства за работа с децата;

4. Учителите раздават учебните помагала на родителите, които желаят да работят с децата вкъщи при спазване на противоепидемичните мерки;

5. Психологът на детската градина подкрепя родителите с консултации – телефон за връзка: 089 406 0736 – Инна Минчева

6. Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се работи с децата пред екран. Това е възможно само за децата в задължително предучилищно образование и след желание от страна на родителите като престоя на детето пред екрана да не бъде повече от 20-30 минути дневно.

7. Обратната връзка по изпълнението на различните дейности няма задължителен характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността на децата, отговори на задачи, впечатления и други.

13.04.2020 г.

Участие в 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“ в град Кашкайш, Португалия на детска градина Радост“, град Севлиево

Участие в 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“ в град Кашкайш, Португалия на детска градина Радост“, град Севлиево - 1 Участие в 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“ в град Кашкайш, Португалия на детска градина Радост“, град Севлиево - 2

От 31 октомври до 3-ти ноември 2019 година в град Кашкайш, Потугалия се проведе 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“.

Девет български учители, класирани на националното издание на фестивала, взеха участие в международния форум. Сред тях е и Светлана Христова - старши учител в детска градина „Радост“, град Севлиево. Тя представи своя проект „Рециклирай, играй, опознавай или алтернатива на скъпите играчки“ в категория „Наука в ранни години“.

Детска градина „Радост“ участва за четвърти пореден път във фестивала на национално и международно ниво със свои проекти. През 2013 година, учители от тази образователна институция представиха своя първи проект в Слубице, Полша. Той беше обединен под името: „Лабораторията на Декстър“. Чрез него децата получават научни знания чрез експерименти за свойствата на водата и въздуха, и за опазване на природата. През 2015 година, те представиха в Лондон, Англия проекта: „Магията на светлината“. Чрез него децата получават знания за свойствата на светлината чрез различни експерименти. През 2017 година, в Дебрецен, Унгария бе представен проекта: „Еко-градинка“, който дава познания на децата за растителния и животинския свят, и екосъобразния начин на живот.

Всички тези проекти са доказателство, че дори у децата до 7 години може да се събуди интерес към науката чрез подходящи игри и експерименти. На всеки две години форумът „Наука на сцената“ предлага модерни възможности за обмяна на новаторски идеи, свързани с образованието между учители от повече от 30 страни. На практика това е най-големият европейски образователен панаир за преподаватели, а детска градина „Радост“, Севлиево е единствената в България, която представя свои иновативни проекти за работа с деца.

12.11.2019 г.
Писмо-покана до родителите на децата от ДГ "Радост" - Севлиево03.10.2019 г.
Инструкция за провеждане на гласуването и излъчване на представители на родителите в обществения съвет към детска градина "Радост" - Севлиево, ул. "Здравец" 103.10.2019 г.
11.09.2019 г.
Заповед 403 за определяне на заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"29.08.2019 г.
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години14.08.2019 г.
Анализ на изследване на равнището на удовлетвореност на родителите от предлаганата в детска градина "Радост" образователна услуга11.06.2018 г.
Обява за общо събрание на 19.04.2018 г.17.04.2018 г.
Брошура Клуб на родителя 1 Брошура Клуб на родителя 212.04.2018 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево на основание Решение № 983/28.07.2017г. на Административен съд - Габрово и Заповед № 9355/28.07.2017 г. на Директора на детската градина за актуализация на Правилника за дейността на ДГ, депозитните вносни отпадат. В тази връзка е необходимо тези от вас, които имат внесен депозит да предоставят депозитната си вноска и Банкова сметка на лицето, внесло депозита на ЗАС/ДОМАКИН с цел извършване на превод на паричните средства.

Молим Ви в срок до 15.09.2017 г., да ни представите необходимите документи с цел изплащане.

 

Директор:
Цанка Ненчева

01.09.2017 г.