Други документи

ДокументДата
Механизъм за противодействие на тормоза между децата в детската градина20.10.2023 г.
Етичен кодекс на детска градина "Радост" гр.Севлиево15.09.2023 г.
Годишен план за дейността на ДГ "Радост" гр.Севлиево за учебната 2023/2024 година15.09.2023 г.
План на педагогическия съвет за учебната 2023/2024 година15.09.2023 г.
План на Общото събрание за учебната 2023/2024година15.09.2023 г.
План за тематична проверка на тема:"Игри-драматизация в детската градина" за учебната 2023/2024 година15.09.2023 г.
План за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година15.09.2023 г.
План за взаимодействие и сътрудничество с родителите през учебната 2023/2024 г. в ДГ "Радост" гр.Севлиево15.09.2023 г.
Организация на деня в ДГ "Радост" гр.Севлиево за учебната 2023/2024 година15.09.2023 г.
Вътрешни правила на ДГ "Радост" гр.Севлиево за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения06.06.2023 г.
Годишен план за дейността на ДГ "Радост" - гр.Севлиево, обл.Габрово за учебната 2022/2023 г.15.09.2022 г.
План на Педагогическия съвет за учебната 2022-2023 г.15.09.2022 г.
План-покана към родителите и обществеността на Обществения съвет за учебната 2022-2023 г.15.09.2022 г.
План на Общото събрание за учебната 2022-2023 г.15.09.2022 г.
План за тематична проверка на тема: "Преодоляване на агресията в детската градина-чрез любов, игри и внимание" за учебната 2022-2023 г.15.09.2022 г.
Годишен план по безопасност на движението по пътищата на детска градина "Радост" - гр.Севлиево15.09.2022 г.
План за действие за 2022-2023 година за безопасност на движението по пътищата на детска градина "Радост" - гр.Севлиево15.09.2022 г.
График на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област: "Безопасност на движението по пътищата" на ДГ "Радост" - гр.Севлиево15.09.2022 г.
План за квалификационната дейност за учебната 2022-2023 г.15.09.2022 г.
План за взаимодействие и сътрудничество с родителите през учебната 2022/2023 г. в ДГ "Радост" - гр.Севлиево15.09.2022 г.
Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина15.09.2022 г.
Програма за повишаване качеството на образователния процес в ДГ "Радост" - гр.Севлиево15.09.2022 г.
Програма за предоставяне равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2022/2023 г.15.09.2022 г.
Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция в ДГ "Радост" през учебната 2022/2023 г.15.09.2022 г.
Информация за организацията на деня в ДГ "Радост"- гр.Севлиево за учебната 2022/2023 г.15.09.2022 г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование15.09.2022 г.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ "Радост"-гр.Севлиево за учебната 2022/2023 г.15.09.2022 г.
Годишен план за дейността на ДГ "Радост" - гр. Севлиево, обл. Габрово за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
План на Педагогическия съвет за учебна 2021-2022 г.15.09.2021 г.
План-покана към родителите и обществеността на Обществения съвет за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
План на Общото събрание за учебна 2021-2022 г.15.09.2021 г.
План за тематична проверка на тема: "Ефективна комуникация с родителите" за учебна 2021-2022 г.15.09.2021 г.
План за действие за 2021-2022 година за Безопасност на движението по пътищата на ДГ "Радост", гр. Севлиево15.09.2021 г.
План за квалификационната дейност за учебна 2021-2022 г.15.09.2021 г.
План за контролната дейност на директора за учебна 2021-2022 г.15.09.2021 г.
План за взаимодействие и сътрудничество с родителите през учебна 2021/2022 г. в ДГ "Радост" - гр. Севлиево15.09.2021 г.
Информация за организацията на деня в ДГ "Радост", гр. Севлиево за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ "Радост", гр. Севлиево15.09.2021 г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование15.09.2021 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина15.09.2021 г.
Система за поощряване на децата и техните родители в ДГ "Радост" с морални и материални награди15.09.2021 г.
Програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ "Радост" за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
Седмично разпределение на ситуациите по музика за учебна 2021/2022 г. в ДГ "Радост" - Севлиево 15.09.2021 г.
Адреси за подаване на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.17.12.2020 г.
Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в ДГ "Радост"17.12.2020 г.
План-програма за работа на ДГ "Радост" в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 г.14.09.2020 г.
Механизъм за противодействие на тормоза между децата в детската градина.14.09.2020 г.
Седмично разпределение на ситуациите по Музика за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "Безопасност на движението по пътищата" на ДГ "Радост" - Севлиево14.09.2020 г.
Програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ "Радост"14.09.2020 г.
План за дейността на координатора за осъществяване на подкрепа на личностното развитие на децата в ДГ "Радост" за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
Етичен кодекс на ДГ "Радост" - Севлиево 14.09.2020 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
Програма за повишаване качеството на образователния процес в ДГ "Радост" - Севлиево 14.09.2020 г.
Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина14.09.2020 г.
Годишен план за дейността на Детска градина "Радост" - гр. Севлиево за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
План на Педагогическия съвет за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
План-покана към родителите и обществеността на Обществения съвет за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
План на Общото събрание за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
План за тематична проверка на тема: "Интеркултурното образование на детето като интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на интеркултурна компетентност" за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
Годишен план по безопасност на движението по пътищата на ДГ "Радост" - Севлиево14.09.2020 г.
План за квалификационната дейност за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
План за контролната дейност на директора за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
План за взаимодействие и сътрудничество с родителите през учебна 2020/2021 г. в ДГ "Радост" - гр. Севлиево14.09.2020 г.
Спортен календар за учебна 2020/2021 г.14.09.2020 г.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ "Радост" - гр. Севлиево01.09.2020 г.
Система за поощряване на децата в ДГ "Радост" с морални и материални награди08.10.2019 г.
Програма приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ "Радост"08.10.2019 г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование08.10.2019 г.
План за дейността на координатора за осъществяване на подкрепа на личностното развитие на децата в ДГ "Радост" за учебната 2019/2020 г.08.10.2019 г.
План за квалификационната дейност за учебната 2019-2020 г.24.09.2019 г.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ "Радост" - Севлиево24.09.2019 г.
Етичен кодекс на ДГ "Радост" - Севлиево13.09.2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ "Радост" - Севлиево13.09.2019 г.
Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина13.09.2019 г.
Спортен календар за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
План за тематична проверка на тема: "Екологичното образование на детето като интердисциплинарен комплекс насочен към придобиване на компетентност свързана с екологичното образование" за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
План за взаимодействие и сътрудничество с родителите през учебната 2019/2020 г. в ДГ "Радост" - гр. Севлиево13.09.2019 г.
План на Педагогическия съвет за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
План на Общото събрание за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
План-покана към родителите и обществеността на Обществения съвет за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
План за квалификационната дейност за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
План за контролната дейност на директора за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
Информация за организацията на деня в ДГ "Радост" - Севлиево за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
Годишен план по безопасност на движението по пътищата на ДГ "Радост" - Севлиево13.09.2019 г.
График на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "Безопасност на движението по пътищата" на ДГ "Радост" - Севлиево13.09.2019 г.
Годишен план за дейността на Детска градина "Радост" - гр. Севлиево, обл. Габрово за учебната 2019/2020 година13.09.2019 г.
План на комисията за сигнали, жалби, оплаквания и предложения в сила от 24.04.2019 г.23.04.2019 г.
Процедура за подаване и разглеждане на сигнали, жалби, оплаквания и предложения23.04.2019 г.
Система за поощряване на децата в ДГ "Радост" с морални и материални награди27.11.2018 г.
Програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата27.11.2018 г.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ "Радост" за учебната 2018/2019 година07.11.2018 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в детска градина "Радост" - Севлиево14.09.2018 г.
Програма за за превенция на ранното напускане на децата от детската градина14.09.2018 г.
Програма за предоставяне равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2018-2019 година14.09.2018 г.
Информация за организацията на деня в детска градина Радост - Севлиево за учебната 2018-2019 година14.09.2018 г.
Годишен план за дейността на детска градина Радост - Севлиево за учебната 2018-2019 година14.09.2018 г.
Система за самоконтрол17.04.2018 г.
Спортен календар за учебната 2017/2018 година11.09.2017 г.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ "Радост" за учебната 2017/2018 година11.09.2017 г.
Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина11.09.2017 г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование11.09.2017 г.
План за работа на детска градина "Радост" за превенция на тормоза и насилието и действие при случаите на насилие или в риск от насилие над деца11.09.2017 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2017/2018 г.11.09.2017 г.
Информация за организацията на деня в ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2017/2018 г.11.09.2017 г.
Годишен план заз дейността на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2017/2018 г.11.09.2017 г.
Годишен план по безопасност на движението по пътищата на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2017/2018 г.11.09.2017 г.
Календарен план за работата на Педагогическия съвет на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2017/2018 г.11.09.2017 г.
План за квалификационната дейност за учебната 2017/2018 г.11.09.2017 г.
Програма за предоставяне равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2017/2018 г.11.09.2017 г.
План за тематична проверка на тема "Здравословно хранене. Здравословни и културни навици при хранене на децата от предучилищна възраст" за 2017 - 2018 г.11.09.2017 г.
План за тематична проверка за периода 2017 - 2021 г.11.09.2017 г.
Правила за участие на персонала от ДГ "Радост" - гр. Севлиево в кавлификационната дейност с включен механизъм за финансова подкрепа24.04.2017 г.
Програма за повишаване качеството на образователния процес в ДГ "Радост" - гр. Севлиево27.09.2016 г.
Програма за превенция и интервенция на ранното напускане на децата от ДГ "Радост" - гр. Севлиево27.09.2016 г.
Програма за предоставяне равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2016-2017 г.27.09.2016 г.
Етичен кодекс за поведение на участниците в образователния процес в ДГ "Радост" - Севлиево14.09.2016 г.
Годишен план БДП на ДГ "Радост" - Севлиево12.09.2016 г.
Годишен план на ДГ "Радост" - Севлиево, за учебната 2016-2017 г.12.09.2016 г.
Организация на деня в ДГ "Радост" - Севлиево, за учебната 2016-2017 г.12.09.2016 г.
План за дейността на Мария Георгиева Христова - главен учител на ДГ "Радост" - гр. Севлиево12.09.2016 г.
План за работа на детска градина "Радост" за превенция на тормоза и насилието и действие при случаите на насилие или в риск от насилие над деца12.09.2016 г.
План за квалификационната дейност за учебната 2016-2017 г.12.09.2016 г.
План за действие при бедствия, аварии и катастрофи на ДГ "Радост" - гр. Севлиево12.09.2016 г.
Календарен план за работата на Педагогическия съвет на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2016-2017 г.12.09.2016 г.
Заповед за определяне координатор по приобщаващо образование г-жа Мариянка Христова Георгиева - главен учител в ДГ "Радост" - гр. Севлиево12.09.2016 г.
Спортен календар на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2016-2017 г.12.09.2016 г.